myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของข่าวสาร en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com นายชลอ กิ่งสวัสดิ์ http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-73881.html ตำแหน่ง นักการภารโรง Sun, 05 Jul 2015 15:31:00 +0700 นางสาวณัฏฐา สมลาชัย http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-73780.html ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง Sun, 14 Jun 2015 11:07:00 +0700 นางสาวดรุณี สารทา http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-73779.html ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Sun, 14 Jun 2015 11:04:00 +0700 นายพีรพัฒน์ ปริยชานิ http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-73778.html ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Sun, 14 Jun 2015 11:03:00 +0700 นางสาวกชพร ศรลัมภ์ http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-31926.html ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 นางสาวนฤมล สุขใย http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-31927.html ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 นางสาวพัชรา วงษ์ภา http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-31930.html ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 นางสาวปิยวรรณ โพธิ์เงิน http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-73777.html ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 ประวัติโรงเรียน http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-15183.html <strong>วันก่อตั้งโรงเรียน&nbsp; </strong>: 1&nbsp; เมษายน พ.ศ.2500<br /> <strong>ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน</strong>&nbsp; นายเขียว ไทยนิยมและนายนวล ไทยนิยม<br /> <strong>ผู้ก่อตั้งโรงเรียน&nbsp; </strong>: กลุ่มชาวบ้านในชุมชนร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 12,888 บาทปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุมสังกะสีฝามุมด้วยจาก บนที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประกอบด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นายอยู่ อ่อนสัมพันธ์ ,นายฮวด ดียอดยิ่ง , นายเจียม สวัสดิ์แดง , นายผล สวัสดิ์จุ้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นายจำลอง&nbsp; สวัสดิ์ตาล , นายทองอยู่&nbsp; สวัสดิ์แดง , นายแคล้ว&nbsp; ทัศสวัสดิ์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นายสุก&nbsp; อ่อนสัมพันธ์,&nbsp; นายปรีชา&nbsp; อ่อนสัมพันธ์,&nbsp; นายทอง&nbsp; กิ่งสวัสดิ์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นายหยวก&nbsp; สวัดีมี และนายผิน&nbsp; สวัสดิ์จุ้น&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>เปิดการสอนครั้งแรก&nbsp; </strong>ชั้นป.1- ป.4&nbsp;<br /> <strong>ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก&nbsp; </strong>นายสุนทร&nbsp;&nbsp; มูลทองน้อย<br /> <strong>ครูคนแรกของโรงเรียน </strong>&nbsp;&nbsp;นายหอมหวล&nbsp; วงษ์วิสิฎฐ์<br /> <strong>นักเรียนคนแรกของโรงเรียน</strong>&nbsp; เด็กชายประจบ&nbsp; ดียอดยิ่ง<br /> <strong>เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับมัธยมศึกษาตอนต้น</strong> : 16 พฤษภาคม 2544<br /> Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 สํญลักษณ์โรงเรียน http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-15186.html <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:559px;"> <strong>อักษรย่อหรือสัญลักษณ์โรงเรียน&nbsp; บ.ย.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></td> </tr> <tr> <td style="width:559px;"> <strong>รูปหยดน้ำสีนำเงิน</strong> : ศูนย์รวม ความรัก ความสามัคคี และความร่มเย็น&nbsp;<br /> <strong>จุดสีชมพู</strong> : ดอกบัวสี่ดอก คือ การเรียนรู้ที่ต้องฝึกฝน อบรมและพัฒนาอย่างมีลำดับ<br /> มีขั้นตอนและเรียนรู้ตลอดชีวิต</td> </tr> </tbody> </table> <br /> Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 ปรัชญาโรงเรียน http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-15187.html <strong>ปรัชญาโรงเรียน </strong><strong>: ศึกษาดี&nbsp; มีคุณธรรม&nbsp;&nbsp; นำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ</strong><br /> Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 คติพจน์โรงเรียน http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-15189.html <strong>คติพจน์&nbsp;&nbsp; </strong><strong>:&nbsp; สิกขา&nbsp; กาโม ภวํ โหตุ&nbsp;&nbsp; : &nbsp;ผู้รักการศึกษา คือ ผู้เจริญ</strong><br /> Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 ผลโอเน็ต http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-53084.html <a href="http://wangasom.thaimeboard.com/index.php?topic=28.0">http://wangasom.thaimeboard.com/index.php?topic=28.0</a> Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 นายยุทธนา ปฐมวรชาติ http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-31898.html ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 นางประเทือง อ่อนสัมพันธุ์ http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-31900.html ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 นายสังวร เที่ยงสมพงษ์ http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-31901.html ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 นางวรรณา เที่ยงสมพงษ์ http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-31902.html ตำแหน่ง ครู &nbsp;วิทยฐานะ ชำนาญการ Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 นางยุพาพร ขำดำรงเกียรติ http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-31904.html ตำแหน่ง ครู &nbsp;วิทยฐานะ &nbsp;ชำนาญการพิเศษ Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 นายวัง อาศรมพิทักษ์ http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-31905.html ตำแหน่ง ครู &nbsp;วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700 นางพรรณี อาศรมพิทักษ์ http://klongyong.myreadyweb.com/news/topic-31906.html ตำแหน่ง ครู &nbsp;วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ Sun, 14 Jun 2015 11:02:00 +0700